ท่านต้องการให้ตำบลช่องแคพัฒนาในด้านใด
เส้นทางคมนาคม ( 28 )
39.44%
ไฟฟ้า ( 13 )
18.31%
สุขอนามัย ( 8 )
11.27%
กลุ่มอาชีพ ( 9 )
12.68%
การศึกษา ( 13 )
18.31%