หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ชุมชนเข้มแข็ง
สังคมน่าอยู่
.............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
บริการประชาชน
โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
นายวรชาติ ศรีมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
องค์การแห่งการเรียนรู้
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมชาวบ้านมีอาชีพทำกิน
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมใจของชาวบ้านในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องแค
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ ติดต่อสอบถามได้ 056-269303 / https://www.facebook.com/profile.php?id=100017768800355/https://line.me/R/ti/g/UpLYZja_JI
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
เรื่อง    สอบราคาจ้างเหมา   ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
                                               ----------------------------------------------------------------------
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา จำนวน ๒ โครงการดังรายการต่อไปนี้
1. ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-12 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล หมู่ที่ 1-12 โดยการลงหินคลุก พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบรวมใช้ปริมาณหินคลุกทั้งสิ้น 2,245 ม3    ซึ่งมีราคากลางรวมทั้งสิ้น 598,500.- บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
2. โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองไม้เสียบ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านหนองไม้เสียบ จำนวน 1 อาคาร พร้อมอุปกรณ์ตามแบบแปลนที่ อบต.ช่องแค กำหนด พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ซึ่งมีราคากลางรวมทั้งสิ้น 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
       ๑.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
                     ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า         -                   บาท

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อเอกสารสอบราคาไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง  โดยถือว่าผู้ซื้อเอกสารสอบราคาได้ทราบสถานที่  ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ  เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้

กำหนดขายซองสอบราคา  ดังนี้
ในระหว่างวันที่  ๙ พฤษภาคม  2556  ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556  ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.30 น.  ณ  ห้องส่วนการคลัง  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค

กำหนดยื่นซองสอบราคา  ดังนี้
-   ในวันที่   28 พฤษภาคม 2556   ระหว่างเวลา  09.30 น.   ถึงเวลา  10.30 น.  
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอตาคลี  ชั้น 2)  อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์


/กำหนดเปิดซอง........-2-


กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ดังนี้
-   ในวันที่   29 พฤษภาคม 2556  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐  น.  เป็นต้นไป   ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอตาคลี  ชั้น 2)  อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค ดังนี้
1.  โครงการที่ 1 ในราคาชุดละ   1,200.-  บาท
2. โครงการที่ 2 ในราคาชุดละ        800.-  บาท
ในระหว่างวันที่  9 พฤษภาคม 2556   ถึงวันที่   27 พฤษภาคม 2556   ตั้งแต่เวลา  09.00-15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5626-9303 ต่อ 2  ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ของจังหวัดนครสวรรค์http://61.19.192.250/main/index.php  และเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค   www. Chongkae.go.th

ประกาศ   ณ   วันที่    9   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2556

                       

     (นายสวอง   พรมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค


 

ข่าว ณ. วันที่ 9 พ.ค. 2556 เวลา 09.33 น. โดย คุณ พัชรี จุ้ยด้วง

ผู้เข้าชม 1344 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-269-303