หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องแค ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ชุมชนเข้มแข็ง
สังคมน่าอยู่
นายสวอง พรมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
บริการประชาชน
โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
นายวรชาติ ศรีมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
องค์การแห่งการเรียนรู้
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมชาวบ้านมีอาชีพทำกิน
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมใจของชาวบ้านในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องแค
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ ติดต่อสอบถามได้ 056-269303 / https://www.facebook.com/profile.php?id=100017768800355/https://line.me/R/ti/g/UpLYZja_JI
 
 

 
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ประจำปี พ.ศ. 2567
ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 ด้วยสถานการณ์เกิดอุทกภัยหลายพื้นที่ เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย โดยผู้เสียภาษีจะมีระยะเวลาเตรียมการชำระภาษีและผ่อนชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2567 เพิ่มมากขึ้น  และไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม หากได้ชำระภาษีภายในกำหนดระยะเวลาที่ได้ให้ความเห็นชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน  เพื่อมิให้กระทบสิทธิของผู้เสียภาษี  และกระบวนการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่าวนตำบลช่องแค  จึงเห็นควรออกประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ทราบถึงกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี  ประจำปี พ.ศ. 2567  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้
ที่ เรื่อง ระยะเวลาขยาย
ตามกฎหมาย (เดิม) ระยะเวลาที่กำหนด
ขยายเวลาออกไป
1 การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศ และจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2566 ภายในเดือนมกราคม 2567
2 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น ในการจัดเก็บภาษี ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ขยายเป็นก่อนวันที่ 1 เมษายน 2567
3 การแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ขยายเป็นภายในเดือนเมษายน 2567
4 การชำระภาษีตามแบบแจ้งประเมิน ภายใน
เมษายน 2567  ขยายเป็นภายใน
มิถุนายน 2567
5 การผ่อนชำระภาษี งวดที่ 1 ภายใน เม.ย.67
งวดที่ 2 ภายใน พ.ค.67
งวดที่ 3 ภายใน มิ.ย.67 งวดที่ 1 ภายใน มิ.ย.67
งวดที่ 2 ภายใน ก.ค.67
งวดที่ 3 ภายใน ส.ค.67
6 การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ค้างชำระภาษี ภายใน
พฤษภาคม 2567 ขยายเป็นภายใน
กรกฎาคม 2566
7 การแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้กับสำนักงานที่ดิน ภายใน
มิถุนายน 2567 ขยายเป็นภายใน
สิงหาคม 2567
หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค หมายเลขโทรศัพท์ 056-269303  ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ   ณ   วันที่    14    เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖6

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 พ.ย. 2566 เวลา 17.09 น. โดย คุณ พัชรี จุ้ยด้วง

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-269-303