หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ชุมชนเข้มแข็ง
สังคมน่าอยู่
.............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
บริการประชาชน
โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
นายวรชาติ ศรีมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
องค์การแห่งการเรียนรู้
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมชาวบ้านมีอาชีพทำกิน
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมใจของชาวบ้านในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องแค
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ ติดต่อสอบถามได้ 056-269303 / https://www.facebook.com/profile.php?id=100017768800355/https://line.me/R/ti/g/UpLYZja_JI
 
 

 
ประกาศสำเนาการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
เรื่อง  ประกาศสำเนาการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564
----------------------------------

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๑๓ การตรวจสอบพัสดุประจำปี แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้ปิดประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564   โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ   วันที่  6   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.2563                                                           (นายวรชาติ  ศรีมาก)
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
                                                        ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ต.ค. 2564 เวลา 13.08 น. โดย คุณ พัชรี จุ้ยด้วง

ผู้เข้าชม 65 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-269-303