หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ชุมชนเข้มแข็ง
สังคมน่าอยู่
นายสวอง พรมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
บริการประชาชน
โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
นายวรชาติ ศรีมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
องค์การแห่งการเรียนรู้
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมชาวบ้านมีอาชีพทำกิน
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมใจของชาวบ้านในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องแค
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ ติดต่อสอบถามได้ 056-269303 / https://www.facebook.com/profile.php?id=100017768800355/https://line.me/R/ti/g/UpLYZja_JI
 
 

 
กำหนดวันตรวจการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปลิว นุชนาถ หมู่ที่ 4 บ้านเขาฝา  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
เรื่อง  กำหนดวันตรวจการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปลิว นุชนาถ หมู่ที่ 4 บ้านเขาฝา
ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
------------------------------------

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค   ได้จ้างนางนก  สายมา  ทำการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายปลิว นุชนาถ หมู่ที่ 4 บ้านเขาฝา  ตำบลช่องแค รายละเอียดตามสัญญาจ้างเลขที่  18/2564    ลงวันที่   1 มิถุนายน 2564  นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างแล้วเมื่อวันที่  19  กรกฎาคม  2564    จึงแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างให้ตรวจการจ้างได้ในวันที่  20 กรกฎาคม  2564  โดยมีคณะกรรมการดังนี้
1.  นางสาวสุกัญญา เผือกแผ้ว ประธานกรรมการ
2.  นายศราวุฒิ     แก้วบุญนำ กรรมการ
3.  นายประสิทธิ์           เงินดี กรรมการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่     19     เดือน   กรกฎาคม  พ.ศ. 2564

                                  

                   (นายสวอง    พรมณี)
                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ค. 2564 เวลา 11.01 น. โดย คุณ พัชรี จุ้ยด้วง

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439