หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ชุมชนเข้มแข็ง
สังคมน่าอยู่
นายสวอง พรมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
บริการประชาชน
โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
นายวรชาติ ศรีมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
องค์การแห่งการเรียนรู้
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมชาวบ้านมีอาชีพทำกิน
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมใจของชาวบ้านในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องแค
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ ติดต่อสอบถามได้ 056-269303 / https://www.facebook.com/profile.php?id=100017768800355/https://line.me/R/ti/g/UpLYZja_JI
 
 

 
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน ปรจำเดือนมิถุนายน 2564  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
เรื่อง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน
----------------------------------------------------------------------
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคเป็นเอกสารที่ต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. จัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคเป็นรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2564   ประจำปีงบประมาณ 2564   โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ หรือจ้าง รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป เพื่อเป็นดรรชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน
2.  การดำเนินการตาม 1. ได้จัดทำตามแบบ สขร. 1 แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่   30   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2564


            
          (นายสวอง    พรมณี)
                                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 มิ.ย. 2564 เวลา 17.22 น. โดย คุณ พัชรี จุ้ยด้วง

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439