หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ชุมชนเข้มแข็ง
สังคมน่าอยู่
นายสวอง พรมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
บริการประชาชน
โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
นายวรชาติ ศรีมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
องค์การแห่งการเรียนรู้
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมชาวบ้านมีอาชีพทำกิน
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมใจของชาวบ้านในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องแค
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ ติดต่อสอบถามได้ 056-269303 / https://www.facebook.com/profile.php?id=100017768800355/https://line.me/R/ti/g/UpLYZja_JI
 
 

 
กำหนดวันตรวจการจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายหนองไม้เสียบ-บ้านหนองตาก้อน หมู่ที่ 12 บ้านหนองตาก้อน  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
เรื่อง  กำหนดวันตรวจการจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต
สายหนองไม้เสียบ-บ้านหนองตาก้อน หมู่ที่ 12 บ้านหนองตาก้อน
ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
------------------------------------

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค   ได้จ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด พวงสมบัติก่อสร้าง (1999)  ทำการโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองไม้เสียบ-บ้านหนองตาก้อน หมู่ที่ 12 บ้านหนองตาก้อน  รายละเอียดตามสัญญาจ้างเลขที่  13/2564  ลงวันที่   5 กุมภาพันธ์ 2564  นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างแล้วเมื่อวันที่  8 มีนาคม 2564 จึงแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างให้ตรวจการจ้างได้ในวันที่   9 มีนาคม 2564  โดยมีคณะกรรมการดังนี้
1.  นางสาวสุกัญญา เผือกแผ้ว ประธานกรรมการ
2.  นายศราวุฒิ     แก้วบุญนำ กรรมการ
3.  นายกัณฐพัศร   อุปมาอ่ำ กรรมการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่     8   เดือน   มีนาคม  พ.ศ. 2564

                                  
                   (นายสวอง    พรมณี)
                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
                                    

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มี.ค. 2564 เวลา 16.18 น. โดย คุณ พัชรี จุ้ยด้วง

ผู้เข้าชม 56 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439