หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
ชุมชนเข้มแข็ง
สังคมน่าอยู่
นายสวอง พรมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
บริการประชาชน
โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
นายวรชาติ ศรีมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
องค์การแห่งการเรียนรู้
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมชาวบ้านมีอาชีพทำกิน
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมใจของชาวบ้านในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องแค
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ ติดต่อสอบถามได้ 056-269303 / https://www.facebook.com/profile.php?id=100017768800355/https://line.me/R/ti/g/UpLYZja_JI
 
 


 
ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
เรื่อง  ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
............................................................

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563เป็นต้นไป เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 46 มาตรา 60 และมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และกฎกระทรวงการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25625  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคจึงขอขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะในปี พ.ศ.2563 ออกไปดังนี้
1.  การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2563  ขยายไปจนถึงเดือนกันยายน  2563
2.  การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2563  ขยายเวลาดังต่อไปนี้
     -  งวดที่หนึ่ง  ชำระภายในเดือนกันยายน 2563
     -  งวดที่สอง  ชำระภายในเดือนตุลาคม 2563
     -  งวดที่สาม  ชำระภายในเดือนพฤศจิกายน 2563
3.  การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2563ที่มีภาษีค้างชำระขยายไปจนถึงเดือนตุลาคม  2563
4.  การแจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2563  ค้างชำระ  ให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขาขยายไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563
ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบเรื่องภาระการจ่ายเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มของประชาชนจึงขออนุมัติงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่ 31   เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖3(นายสวอง  พรมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ส.ค. 2563 เวลา 08.50 น. โดย คุณ พัชรี จุ้ยด้วง

ผู้เข้าชม 46 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439