หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
ชุมชนเข้มแข็ง
สังคมน่าอยู่
นายสวอง พรมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
บริการประชาชน
โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
นายวรชาติ ศรีมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
องค์การแห่งการเรียนรู้
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมชาวบ้านมีอาชีพทำกิน
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมใจของชาวบ้านในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องแค
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ ติดต่อสอบถามได้ 056-269303 / https://www.facebook.com/profile.php?id=100017768800355/https://line.me/R/ti/g/UpLYZja_JI
 
 


 
กำหนดวันตรวจงานจ้างติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ที่ 10 บ้านหนองไม้เสียบ  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
เรื่อง  กำหนดวันตรวจการจ้างติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ที่ 10 บ้านหนองไม้เสียบ
ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
------------------------------------

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค   ได้จ้างนายสัมพันธ์  หวานทอง  ทำติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ที่ 10 บ้านหนองไม้เสียบ  ตำบลช่องแค รายละเอียดตามสัญญาจ้างเลขที่  29/2563 ลงวันที่ 3 กันยายน2563  นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างแล้วเมื่อวันที่  25 กันยายน 2563    จึงแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างให้ตรวจการจ้างได้ในวันที่ 28  กันยายน 2563
1.  นางจำรูญ เส็งดี ประธานกรรมการ
2.  นายศราวุฒิ     แก้วบุญนำ กรรมการ
3.  นายกัณฐพัศร   อุปมาอ่ำ กรรมการ
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่     25    เดือน   กันยายน  พ.ศ. 2563

                                  
                   (นายสวอง    พรมณี)
                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.ย. 2563 เวลา 15.55 น. โดย คุณ พัชรี จุ้ยด้วง

ผู้เข้าชม 89 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439