หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ชุมชนเข้มแข็ง
สังคมน่าอยู่
นายสวอง พรมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
บริการประชาชน
โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
ว่าที่ ร.ท.ดร. อริชัย เกตุจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
องค์การแห่งการเรียนรู้
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมชาวบ้านมีอาชีพทำกิน
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมใจของชาวบ้านในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องแค
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
ประกาศสำเนาการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
เรื่อง  ประกาศสำเนาการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562
----------------------------------

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๑๓ การตรวจสอบพัสดุประจำปี แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้ปิดประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 256๒   โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ   วันที่  6   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.2562                                                           (นายสวอง    พรมณี)
                                               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ต.ค. 2562 เวลา 17.22 น. โดย คุณ พัชรี จุ้ยด้วง

ผู้เข้าชม 16 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439