หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ชุมชนเข้มแข็ง
สังคมน่าอยู่
นายสวอง พรมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
บริการประชาชน
โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
ว่าที่ ร.ท.ดร. อริชัย เกตุจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
องค์การแห่งการเรียนรู้
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมชาวบ้านมีอาชีพทำกิน
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมใจของชาวบ้านในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องแค
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 

 
การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
เรื่อง   การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
----------------------------------------------------------------------
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หมวด 1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9 องค์การบริหารส่วนตำบล   ช่องแคจึงขอปิดประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562  เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่    2   เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2562


            
          (นายสวอง   พรมณี)
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ต.ค. 2562 เวลา 17.21 น. โดย คุณ พัชรี จุ้ยด้วง

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439