หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ชุมชนเข้มแข็ง
สังคมน่าอยู่
นายสวอง พรมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
บริการประชาชน
โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
นายวรชาติ ศรีมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
องค์การแห่งการเรียนรู้
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมชาวบ้านมีอาชีพทำกิน
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมใจของชาวบ้านในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องแค
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ ติดต่อสอบถามได้ืั้ 056-269303
 
 

 
กำหนดวันตรวจการจ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 11 บ้านพวงเพชร  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
เรื่อง  กำหนดวันตรวจการจ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 11 บ้านพวงเพชร
ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
------------------------------------
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค   ได้จ้าง บริษัทสามเสือการโยธา ทำการจ้างก่อสร้างถนน
ลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 11 บ้านพวงเพชร  ต.ช่องแค   พร้อมติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการ ละเอียดตามสัญญาจ้าง  เลขที่  17/2562    ลงวันที่   4 กรกฎาคม  2562  นั้น
บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างแล้วเมื่อวันที่  22 กรกฎาคม  2562    จึงแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างให้ตรวจการจ้างได้ในวันที่   23 กรกฎาคม  2562  โดยมีคณะกรรมการดังนี้
1.  นางสาวนาถลดา เดชาธนันกฤชกุล ประธานกรรมการ
2.  นายกัณฐพัศร   อุปมาอ่ำ กรรมการ
3.  นายศราวุฒิ     แก้วบุญนำ กรรมการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่     22     เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. 2562

                                    

                   (นายสวอง    พรมณี)
                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค


 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ค. 2562 เวลา 17.52 น. โดย คุณ พัชรี จุ้ยด้วง

ผู้เข้าชม 74 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439