หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ
     
 
 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ 4 [ 14 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแ [ 30 ต.ค. 2555 ]   อ่าน 1460 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์คัดเลือกและสถานที่สอบนักบริหารงานช่าง ระดับ 7 [ 2 มี.ค. 2555 ]   อ่าน 2034 
กำหนดวันตรวจการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองกระเบียน [ 27 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 14 
กำหนดวันตรวจการจ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 11 บ้านพวงเพชร [ 23 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ 9 [ 23 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างต่อเติมหลังคา [ 18 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ 2 บ้ [ 18 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 14 
กำหนดวันตรวจการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-12 [ 1 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ 7 บ้ [ 25 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 35 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ 11 บ [ 25 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 32 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ม.3 บ้านดงน้ [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 35 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ลงหินคลุกภาย [ 22 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 52 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ 1 บ้ [ 3 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 67 
กำหนดวันตรวจการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านผู้ใหญ่ทองนิ่ม สลักคำ ถ [ 3 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 78 
 
 
อบต.เขากะลา ประกาศ อบต.เขากะลา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพา [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.สร้อยละคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อชุดสาธิตฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.สร้อยละคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาจัดทำอาหารและอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.สร้อยละคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาจัดทำป้ายอิ้งเจ๊ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน ๒๐ รายการ เพื่อ [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน ๒๐ รายการ [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจ้างจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน ๒๐ รายการ เ [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน ๒๐ รายการ [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน ๖๓ รายการ [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน ๖๓ รายการ เพื [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูบานผลักทางเข้าด้านหน้า – ด้านหลัง ข [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร กองสาธารณสุขฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิ [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาห [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ลาดยาว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล่องพลาสติกขนาด150ลิตรจำนวน8กล่อง ขององค์การบริหา [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ลาดยาว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องพลาสติกขนาด150ลิตรจำนวน17กล่อง ขององค์การยริหารส [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
 
     
 
 
 
 
 
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3246  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กค. มท 0803.3/ว3293  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง สน.บถ. มท 0809.2/ว101  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว11373  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และการบริหารนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3258  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2313  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/14106-14181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3291  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3078  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กพส. มท 0810.4/ว3196  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3298  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การแจกจ่ายประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3277 [บัญชีจังหวัด]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3257  [ 16 ส.ค. 2562 ]
สำรวจศึกษานิเทศก์สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรศึกษานิเทศก์ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3255 [แบบสำรวจฯ]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ กศ. มท 0816.4/ว3274  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3272  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการส่งผู้บริหารองค์กรเข้าร่วมฝึกบรมหลักสูตร (ผู้นำยุคใหม่ปฏิรูปความโปร่งใส ต้านภัยทุจริต) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3247 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ สน.คท. มท 0808.2/13881 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา กศ. มท 0816.3/ว3248 [แบบฟอร์มฯ]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3154 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ในรอบเดือนตุลาคม 2562, รอบเดือนเมษายน 2563 และรอบเดือนตุลาคม 2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว3114 [แบบสำรวจ]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
ซักซ้อมเกี่ยวกับการขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว32  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว100 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/13822-13825 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ส.ค. 2562 ]
 

เรือโบราณ

วัดถ้ำทิพย์มงคล (วัดหนองดุก)
 
     
     
 
 
เมื่อไร จะมาทำถนนต่อคะ (23 มี.ค. 2561)    อ่าน 983  ตอบ 2  
พระแสงศรกำลังราม (21 ธ.ค. 2560)    อ่าน 1408  ตอบ 4  
โครงการก่อสร้างถนนถนนพูลดินจราจรลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านช่องแค เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเน (2 ธ.ค. 2560)    อ่าน 715  ตอบ 0  
 
 
อบต.ท่าไม้ เลขเด็ด อาจารย์จรัญ งวด 1 กันยายน 2562 (20 ส.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.ท่าตะโก เลขเด็ด ยาใจคนจน งวด 1 กันยายน 2562 (20 ส.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.หนองตางู เลขเด็ด 7 เซียน งวด 1 กันยายน 2562 (20 ส.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.ฆะมัง เลขเด็ด ฟันเลขเด็ด งวด 1 กันยายน 2562 (20 ส.ค. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.เนินขี้เหล็ก เลขเด็ด ฟันเลขเด็ด งวด 1 กันยายน 2562 (20 ส.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.ตากฟ้า เลขเด็ด หลักสิบบน งวด 1 กันยายน 2562 (20 ส.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.ทับกฤชใต้ เลขเด็ด หลักสิบบน งวด 1 กันยายน 2562 (20 ส.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.ย่านมัทรี เลขเด็ด หลักสิบบน งวด 1 กันยายน 2562 (20 ส.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.ยางขาว เลขเด็ด อัญชัญ งวด 1 กันยายน 2562 (20 ส.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว เลขเด็ด แม่นล่าง งวด 1 กันยายน 2562 (20 ส.ค. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 0
 
     
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ตำบลช่องแคพัฒนาในด้านใด
  เส้นทางคมนาคม
  ไฟฟ้า
  สุขอนามัย
  กลุ่มอาชีพ
  การศึกษา
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
นว 0023.3/ว18029 การประชุมอบรมให้ความรู้ ระบบ 5 ส กระบวนการ เทคนิคในการดำเนินงาน และขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส จังหวัดนครสวรรค์ [ 19 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 18006 ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล [ 19 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 17723 การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 [ 19 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว 18036 การได้รับเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล [ 19 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว 17921 การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 19 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ 18077 ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ [ 19 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 611 การส่งประกาศ กกร. ประกาศสำนักงาน กกร. ระเบียบสำนักงาน กกร. และการดำเนินการตามมติ กกร. [ 19 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 18094 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 18093 ขอแจ้งคำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วนจากขนาดโครงการใกล้เคียง [ 19 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 18108 การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 18 นายพีระ ทองโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 [ 19 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 18109 เร่งรัดการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำทั้วประเทศ [ 19 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3ว/ 18115 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร์ แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน [ 19 ส.ค. 2562 ]     
นว 0022/ว1155 การปิดประกาสและการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับผังเมืองร่วมจังหวัดนครสวรรค์ [ 16 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 17768 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ 17765 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. เชิงรุก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เดือนกรกฎาคม-กันยายน2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 17770 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า [ 15 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 17762 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายงานเดือน ค่าตอบแทน [ 15 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 17764 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เช่าบ้าน ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 17763 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 17758 การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS  [ 15 ส.ค. 2562 ]     
 
   
 

 
 


ซื้อยางชะลอความเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2562 ]จ้างจัดทำแผนที่ภาษีจากรูปแปลงที่ดินของกรมที่ดิน โด [ 7 ส.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]จ้างป้ายอิงค์เจ็ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]จ้างจัดทำป้ายอิงค์เจ็ท (โครงการไอโอดีนเพื่อสุขภาพใ [ 6 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเ [ 6 ส.ค. 2562 ]จ้างทำป้ายอิงค์เจ็ท (ระวังถนนชำรุด) โดยวิธีเฉพาะเจ [ 6 ส.ค. 2562 ]จ้างทำอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเ [ 30 ก.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาพ่นหมอกควั [ 30 ก.ค. 2562 ]จ้างตรวจสภาพรถยนต์ กต 3217 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเ [ 30 ก.ค. 2562 ]จ้างจัดทำอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างอนามัยเขาท [ 22 ก.ค. 2562 ]จ้างต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉ [ 22 ก.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายหนองมะเกลือห้วยเส [ 1 ก.ค. 2562 ]ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2562 ]

 
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2551
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player