หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ชุมชนเข้มแข็ง
สังคมน่าอยู่
นายสวอง พรมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
บริการประชาชน
โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
ว่าที่ ร.ท.ดร. อริชัย เกตุจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
องค์การแห่งการเรียนรู้
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมชาวบ้านมีอาชีพทำกิน
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมใจของชาวบ้านในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องแค
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
นว 0023.5/ว 24447 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั้นกรองโครงการเงินอุดหหนุนเแพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  [ 15 พ.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว 24497 ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อผู้ติดต่อสำหรับการบันทึกข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในระบบ  [ 15 พ.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว 24503 ขอเชิญประชุมยกระดับการดำเดินงามหัสจรรย์ 1000 วันร่วมกับภาคีเครือข่ายของเขตสุขภาพที่ 3  [ 15 พ.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว 24282 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการงบเงินอุดหนุน เงินหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562  [ 15 พ.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว 24283 แจ้งเวียนกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพะระราชยบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ 2559  [ 15 พ.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว 24447 การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นประเภทอุปโภค  [ 15 พ.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ 24502 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั้นกรองโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ส 2564  [ 15 พ.ย. 2562 ]    
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 1359
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439