ประกาศสำเนาการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2555  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
เรื่อง ประกาศสำเนาการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2555
----------------------------------

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 ข้อ 148 วรรค 2 ให้ปิดประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2555 โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555


(นายสวอง พรมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ต.ค. 2555 เวลา 14.39 น. โดย คุณ พัชรี จุ้ยด้วง

ผู้เข้าชม 725 ท่าน