ปลัด อบต.ช่องแครับปริญญาเอก
 
แสดงความยินดีปลัด อบต.รับปริญญาเอก  
 

แสดงความยินดี ว่าที่ร้อยโท ดร.อริชัย เกตุจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค รับพระราชทานปริญญาบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ Doctor of philosophy (Public Administration) ในวันที่ 15 กันยายน 2552

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ย. 2552 เวลา 13.16 น. โดย คุณ ภัชราภรณ์ วงศ์ยาฤทธิ์

ผู้เข้าชม 1589 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย